Utdömt avlopp

Vad är ett utdömt avlopp?

Ett problem för många svenskar

Ett utdömt avlopp är ett enskilt avlopp som inte har blivit godkänt av kommunens miljöinspektörer. I Sverige finns det ca 125 000 enskilda avloppsanläggningar med vattentoalett och endast slamavskiljning, något som blev olagligt redan 1960. Dessa avloppsanläggningar kommer att dömas ut och behöva åtgärdas.

I Sverige finns det ca 691 000 små avloppsanläggningar som har vattentoalett ansluten, men som inte är kopplade till kommunala reningsverk. Avloppsanläggningar som är gamla eller inte fungerar korrekt bidrar till övergödningen av våra sjöar, vattendrag och kustvatten. De är också en källa till spridning av bakterier och miljöfarliga ämnen.

Källa: Havs- och vattenmyndigheten

I Sverige finns det

– Ca. 750 000 fastigheter som saknar anslutning till kommunalt avlopp (2005)

– Ca. 450 000 fastigheter för permanentboende med enskilt avlopp (ca. 60%)

– Ca. 250 000 fritidsfastigheter med enskilt avlopp (ca. 40%)

– Ca. 650 000 enskilda avloppsanläggningar med ansluten vattentoalett

Varför rena avlopp?

Är det så viktigt?

Utsläpp från ett orenat avlopp medför risk för smittspridning, övergödning och syrebrist i våra vattendrag. Om vi inte renade våra enskilda avlopp skulle betydligt fler av våra sjöar beläggas med badförbud, vilket på sikt hade lett till att de också hade växt igen. Om vi däremot skulle rena våra enskilda avlopp på ett bra sätt skulle många av de sjöar som idag har dålig vattenkvalitet förbättras avsevärt.

Uppskattningsvis har 10% av alla svenska hushåll ett enskilt avlopp kopplat till sin fastighet, dessa avlopp släpper ut nästan lika mycket övergödande ämnen som 90% av de övriga hushållen som är anslutna till ett kommunalt reningsverk. Ett liknande mönster gäller för syreförbrukande ämnen och i viss mån även smittämnen, detta beror på att enskilda avloppsanläggningar ofta är dåliga.

Hur går man vidare med sitt utdömda avlopp?

Det som sker är att miljöinspektören i din kommun kommer ut och ser på plats och/eller utdömer ditt enskilda avlopp och kräver att att ett byte sker till ett godkänt avlopp och om detta inte görs inom utställd tid kommer ett vite att åläggas ägaren.

FJ Miljöteknik kan vara behjälplig i denna situation med följande:

1. Lösningsförslag

Efter man har fått sitt enskilda avlopp utdömt tar du kontakt med oss så hjälper vi dig med att finna den bästa lösningen för Er genom våra entreprenörer och återförsäljare av Sterom minireningsverk eller BDT lösningar. Viktigt är dock vad just din miljöinspektör har informerat er om vad som skall göras i Ert fall.

2. Ansökan

Sedan hjälper vi till att ta fram rätt lösning och dokumentation för ansökning till din kommun för att anlägga ett nytt enskilt avlopp.

3. Utförande

FJ Miljöteknik samarbetar med ca 60 st certifierade Sterom entreprenörer och återförsäljare som finns utspridda över hela Sverige som offererar en nyckelfärdig avloppslösning anpassad för just dig.